Atlanta, Georgia Skyine


Atlanta, Georgia downtown aerial view.